Tải phần mềm Vang Số – Mixer – DSP

Link tải phần mềm âm thanh

E3 D6000 https://drive.google.com/file/d/15uywZwFzMdjLYgbTSBK0iA53R48a9NJq/view?usp=sharing

E3 D8000 https://drive.google.com/file/d/1BxnTzYNYuqrG0Vv6KhXH4bVK0hnSu_44/view?usp=sharing

E3 K9800 V2.0 https://drive.google.com/file/d/1a6V–uzPnSSeoMfW6ePy1GszQCvt5-5X/view?usp=sharing

E3 K9800 V1.0 https://drive.google.com/file/d/1QkJiWwmGARSNN4yCxFa9fq3tuZ5VbFSA/view?usp=sharing

E3 S6800 https://drive.google.com/file/d/19o6Uwv-Vhp4Eme4ie00qU5T2cjllXrGs/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *